STATUT MIEJSKIEJ  I  GMINNEJ
BIBLIOTEKI  PUBLICZNEJ  W  KLUCZBORKU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczborku zwana dalej „Biblioteką” działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539
  z późniejszymi zmianami).
 2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami).
 3. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U z 2001r. Nr 13, poz.123 z późniejszymi zmianami).
 4. Postanowień niniejszego Statutu.

 §2

 1. Biblioteka działa na terenie gminy Kluczbork, a jej siedzibą jest miasto Kluczbork.
 2. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Kluczbork, która zapewnia Bibliotece środki niezbędne do jej utrzymania i rozwoju.
 3. Biblioteka jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.
 4. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Burmistrz Miasta Kluczborka.
 5. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu.
 6. Biblioteka jest gminną jednostką organizacyjną kultury, działającą w ramach ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.
 7. Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne z wyjątkiem opłat za usługi określone w art.14 ust. 2 Ustawy o bibliotekach.
 8. Biblioteka używa pieczęci podłużnej z napisem odpowiadającym pełnej nazwie Biblioteki.

 

II. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

§3

1. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych
    i informacyjnych mieszkańców gminy, upowszechnianiu wiedzy, nauki i rozwoju kultury.
2. Misją Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej jest inicjacja i umacnianie nawyków
    czytelniczych wśród dzieci od lat najmłodszych, rozszerzanie i pogłębianie zainteresowań
    czytelniczych wśród różnych grup wiekowych, wspomaganie w zakresie potrzeb
    edukacyjnych oraz sprostanie rosnącemu zapotrzebowaniu na informację i wiedzę
    wszystkich kategorii jej użytkowników.

 §4

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

 1. Gromadzenie i opracowanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.
 2. Udostępnianie zbiorów poprzez wypożyczanie ich na zewnątrz i na miejscu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.
 3. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.
 4. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych osobom chorym i niepełnosprawnym.
 5. Promowanie książek oraz innych zbiorów i czytelnictwa.
 6. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwoju czytelnictwa i zaspokajania potrzeb edukacyjnych i kulturalnych mieszkańców gminy.
 7. Doskonalenie form i metod pracy.

 §5

Biblioteka może podejmować inne zadania dla zaspokojenia potrzeb czytelniczych oraz realizacji ogólnokrajowej polityki bibliotecznej.

 

III. ZARZĄDZANIE BIBLIOTEKĄ I JEJ ORGANIZACJA

§6

1. Biblioteką kieruje Dyrektor zatrudniany i zwalniany przez Burmistrza Miasta Kluczborka.
2. Burmistrz Miasta Kluczborka wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa
    pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.

§7

Do zakresu działania Dyrektora należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością,
2) reprezentowanie Biblioteki na zewnątrz,
3) zarządzanie majątkiem Biblioteki,
4) zatrudnianie i i zwalnianie pracowników,
5) wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych.

§8

W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej i obsługi. W miarę potrzeby w Bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści z innych dziedzin związanych z działalnością Biblioteki.

 §9

 1. Dyrektor i pracownicy powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje.
 2. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki określa Regulamin wynagradzania pracowników.

 §10

   

1. Biblioteka prowadzi Wypożyczalnię dla Dorosłych, Czytelnię, Oddział dla Dzieci
    i Młodzieży, filie biblioteczne i punkty biblioteczne służące zaspakajaniu potrzeb
    czytelniczych, kulturalnych i edukacyjnych mieszkańców gminy.
2. Biblioteka wszystkie swoje zadania wykonuje w siedzibie głównej w Kluczborku
    przy ul.Miarki 2.
3. Poza siedzibą główną dodatkowo funkcjonują filie Biblioteki:
     1) Filia Nr 1 w Kluczborku
     2) Filia Nr 2 Muzyczna w Kluczborku
     3) Filia Nr 3 w Kluczborku
     4) Filia w Bąkowie
     5) Filia w Bogacicy
     6) Filia w Borkowicach
     7) Filia w Kujakowicach Górnych
     8) Filia w Kuniowie
     9) Filia w Ligocie Dolnej
   10) Filia w Ligocie Zameckiej
   11) Filia w Łowkowicach
   12) Filia w Smardach

 §11

Organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez jej Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Organizatora.

 §12

Zasady i warunki korzystania ze zbiorów bibliotecznych określa Regulamin nadany przez Dyrektora.

 IV. GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI

§13

 1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy.

 §14

1. Środki finansowe na działalność i funkcjonowanie Biblioteki pochodzą z:
   1) dotacji Organizatora,
   2) darowizn otrzymanych od osób fizycznych i prawnych,
   3) dotacji celowych,
   4) wpływów z prowadzonej działalności,
   5) innych źródeł.
2. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskanych
    przychodów.

 §15

Wysokość rocznej dotacji na działalność Biblioteki ustala Organizator.

 §16

Do składania w imieniu Biblioteki oświadczeń w zakresie jej praw i obowiązków rodzących skutki majątkowe uprawnieni są dwu-osobowo Dyrektor i Główny Księgowy.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§17

Połączenia, podziału, likwidacji Biblioteki może dokonać Organizator na warunkach
i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

 §18

Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.